Αντιμετώπιση της τοξικότητας της αμμωνίας NH3 στις μονάδες βιοαερίου

Το NH3end στοχεύει στην ανάπτυξη μίας καινοτόμας και αποτελεσματικής ολοκληρωμένης τεχνολογίας η οποία θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των μονάδων βιοαέριου με ένα βιώσιμο και περιβαλλοντικά αποτελεσματικό τρόπο.

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Η βιοενίσχυση ως λύση για την επίλυση της τοξικότητας της αμμωνίας στις μονάδες βιοαερίου.

ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΘΑΝΙΟΥ
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μονάδων βιοαερίου μέσω της αντιμετώπισης της τοξικότητας της αμμωνίας, η οποία θα οδηγήσει σε αύξηση της παραγωγής μεθανίου έως και κατά 30%
ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ
Μια διεργασία η οποία αποτελείται από σειρά πολύπλοκων αντιδράσεων και πραγματοποιείται με τη συνδυασμένη δράση διάφορων μικροοργανισμών σε περιβάλλον που απουσιάζει το οξυγόνο
NH3end info
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ
Θεωρείται η καταλληλότερη οδός για την επεξεργασία των αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων, καθώς εκτός από τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ανακτάται και ενέργεια υπό τη μορφή του CH4
ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
Το παραγόμενο CH4 χρησιμοποιείται σε συστήματα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού & θερμότητας και η παραγόμενη ανανεώσιμη ηλ. ενέργεια πωλείται στο διαχειριστή δικτύου ηλ. ρεύματος
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΣΤΟΧΟΙ

Αναλυτικές πληροφορίες για το έργο

ΠΡΟΟΔΟΣ

Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οφέλη για τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις

Οξικό οξύ & μεθάνιο

Το μεθάνιο παράγεται από δύο μεταβολικές οδούς κατά το στάδιο της μεθανογένεσης.

Οξικολυτική Μεθανογένεση

Υδρογονοτρoφική Μεθανογένεση

Κατά την οξικολυτική μεθανογένεση, πραγματοποιείται μετατροπή του οξικού οξέου σε μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα.

Κατά την υδρογονοτροφική μεθανογένεση, το μεθάνιο παράγεται με τη βοήθεια των υδρογονοτροφικών μικροοργανισμών τα οποία για το σκοπό αυτό καταναλώνουν υδρογόνο και διοξείδιο του άνθρακα.

Οικονομική και εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων

Το επιχειρηματικό πλάνο του έργου NH3end με την περάτωση του δίνει το εναρκτήριο λάκτισμα για τα ακόλουθα βήματα:

Q-METHANE

Εμπορική αξιοποίηση του κεφαλαίου που αναπτύχθηκε από τη νεοσυσταθείσα εταιρεία Qlab.

ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

H Q-methane θα προωθήσει το προϊόν της που είναι οι προαναφερθείσες υπηρεσίες σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς (όπως π.χ. σύνδεσμος μονάδων βιοαερίου, επενδυτές κτλ.). Η δράση της, δε, θα επεκτείνεται στην Κύπρο και τις βαλκανικές χώρες.

ΦΙΛΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Με επιτόπια μελέτη των χαρακτηριστικών της μονάδας, της τροφοδοσίας και των λοιπών παραμέτρων θα δίνει στον πελάτη έκθεση στην οποία θα αναφέρεται λεπτομερώς το οικονομικό όφελος που θα έχει η μονάδα με την χρήση των υπηρεσιών της Q-methane σε ετήσιο κύκλο.

Μεσοπρόθεσμη εκτίμηση εσόδων της Q-methane

Η διαχείριση του έργου πραγματοποιείται από την Qlab που είναι και ο συντονιστής του NH3end, ενώ επιστημονικά υπεύθυνος του έργου είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο